lizdejka: (святло)
[personal profile] lizdejka
 Паступова праводжу сама сабе энэргетычны лікбез, на практыцы.

Аказваецца, сапраўды жанчына шчаслівая, здаровая і крынічная, калі яна расслабленая. Варта расслабіцца і адбываецца напаўненне энэргіяй. Напружваешся клопатамі, трывогамі і энэргія вытанчаецца, урэшце разам з сабой забіраючы сілы, настрой, здароўе. 

Можа быць, справа ў жаночай схільнасці да скрайнасцяў, энэргетычнай шматвектарнасці (як я гэта адчуваю), адсутнасці трывалага цэнтральнага патоку. У досведзе мужчынскага ўцелаўлення памятаеш/адчуваеш сябе іначай.

Канешне, жыць і быць увесь час напоўненай, т.б. расслабленай немагчыма і гэта і не мяркуецца. Тут мастацтва ў іншым - своечасова заўважаць перарасход энэргіі і ўмець пераключыцца на расслабленне. Хаця бываюць такія станы, перыяды, калі нібы і не выходзіш з адмысловага медытатыўнага настрою. Быццам рака, цячэш і цячэш, і цячэш.

У кожнай хіба свае інструменты павінны быць. Я вось апошнім часам падсеўшы на кантакце з сонечным/дзённым святлом. Перажыванне, як яно нязмушана напаўняе сабой свет, і ўсё жывоё, кожная твая клетачка дыхае ім, размаўляе з ім, - проста фантастыка! 
 Другая любоў - гэта мантры, малітвы, гімны, спевы багіням. Узгадваеш жанчын свайго жыцця, якія прыносілі табе суцяшэнне, святло, супакой.
Вада - яшчэ адна жывая стыхія. Але каб яна лекавала, таксама варта скіроўваць увагу на свой кантакт з ёй.
Ежа. Куды ж без цудадзейных мікстур? )) Хуткі эфект даюць вяршкі, супакойваюць і высвятляюць. Галоўнае тут не перастарацца, яны тлустыя )).
А яшчэ - кветкі, пахі... Таму так - напэўна, жанчыне варта дарыць кветкі, парфуму, прыгожыя рэчы. Гэта расслабляе яе псіхіку, яна напаўняецца энэргіяй, у яе ўсё перастае балець, яна робіцца шчаслівай і... крынічнай. І ўсе наўкол у выйгрышы. ))
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lizdejka: (Default)
Ela Kulesh

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
910 1112131415
1617181920 2122
232425 26272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:04 pm
Powered by Dreamwidth Studios