lizdejka: (намастэ)
[personal profile] lizdejka
пачула думку, што лепшая жонка - не з свайго, з іншага асяродку. Дзеля энэргіі, падсілкоўвання. У гэтым бзумоўна ёсць свая фішка.

Але мне падумалася, што сапраўдная сіла і энэргія  - у цэласнасці душы. Бо душа - большая за цела і за жыццё. Цэласнасць - гэта збіранне родных душаў, гэта супадзенне душамі. Калі пашанцуе, то гэта ўласная душа іншага полу. Чым бліжэй стасункі - тым бліжэйшыя душы. Менавіта яны спрыяюць стварэнню рэсурсных станаў, большых за сітуацыю, цела, жыццё. І тады асяродак, узрост - ужо як нешта другаснае: можа быць, а можа і ня быць.

падпісала "не пра палітыку", але з іншага боку (калі шырэй разгарнуць тэму стасункаў) - супадзенне душой розных людзей на розных, экалагічна розных, дыстанцыях - вялікі рэсурс і грамадскай сілы і агульнанароднай салідарнасці. Нават "ворагі" ў пэўных момантах могуць быць за адно.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lizdejka: (Default)
Ela Kulesh

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
910 1112131415
1617181920 2122
232425 26272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:07 pm
Powered by Dreamwidth Studios