***

Mar. 22nd, 2017 11:20 am
lizdejka: (намастэ)
[personal profile] lizdejka

Золатам-мёдам свеціць

З самага сэрца човен,

У хвалях яхонтавых грае

Між россыпаў зор і сусветаў,

Удалеч імкне праз межы,

Праз межы, праз жыцці і лёсы...


Праз замець пялёсткаў-ружаў...

Ці... гэта проста снежа?

Зімовая золкая снежа

На ясным ружовым світанні?

Пальцы…

Кранаюцца струнаў...

Ці... гэта промні сонца

Спляліся ў дзівосны арнамент?

Мелодыі хвалі, гукі…

Ці... гэта спевы ветру

Ў самотнай пячоры-храме?..

Забытыя твары кахання…

Ці… гэта проста цені

Ад зыркага вогнішча Бога?..

Шчасце…

Як танец птушкі…

Ці… гэта проста чоўнік

Золатам мёду у сэрцы?...

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lizdejka: (Default)
Ela Kulesh

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
910 1112131415
1617181920 2122
232425 26272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:06 pm
Powered by Dreamwidth Studios