lizdejka: (намастэ)
[personal profile] lizdejka
На ўсёй гэтай энэргетычнай хвалі "з сэрца Космасу" днямі амаль па-ваярску хакнула сваё Эга. Аказваецца, яно бярэ на сябе нейкую функцыю і імуннай сістэмы. Бо зараз вось сяджу кашляю ды шморгаю носам. Кажуць, трансфармацыя, апгрэйд да больш высокіх вібрацый.

Чытаеш у сяброў эзатэрычныя пасланні, а там пішуць, што Ўзнясенне не за гарамі. І што з дня на дзень у нас прызямляцца караблі Галактычнай Федэрацыі Святла, якія ўжо разабраліся, як гэта зрабіць. Якія яны шустрыя... І як суцяшэнне - даўні біблейскі напамін "не ўсе памруць, але ўсе зменяцца". Ну, хай прызямляюцца)).

Але сённяшні час нечым мне нагадаў год 2005-2006. Мо, той-сёй памятае, як desperately я шукала сама ня ведаючы толкам што пра Ліздзейку, як памяняла свой нік жж з птушынага. І зараз жаданне вярнуцца да Ліздзейкі - гэта ўжо пераўсведамленне і пераадчуванне тых светлых моцных энэргій, у якіх было шмат радасці, веры і творчага настрою. Калі азіраешся на пражыты час, не абмежаваны адным жыццём, адчуваеш, як шмат Вечнасці і Космасу ва ўсім, жывых, якія змяняюцца ў сваёй нібы відочнай нязменнасці...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lizdejka: (Default)
Ela Kulesh

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
910 1112131415
1617181920 2122
232425 26272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:05 pm
Powered by Dreamwidth Studios