lizdejka: (намастэ)
[personal profile] lizdejka
ёсць такая адмысловая з'ява як каналы сувязі паміж душамі. Даўно з цікавасцю яе вывучаю, дакладней, назіраю, спрабую разабрацца ў працэсах.

Каналы ёсць прамыя, ад адной душы да другой, і з "перасадкамі", т.б. праз пасярэднікаў.
Узаемадзенне ў розны час і пры розных абставінах можа адбывацца па розных каналах.

Сіла каналу, тут на Зямлі, у многім залежыць ад яго заземленасці. Т.б. наколькі душы паміж сабой знаёмыя на зямным роўні. Праз вітанні, абмены рэчамі з рук у рукі, сумеснае страваванне і г.д. Троху на трываласць такога каналу ўплывае і веданне зямной асобы душы.

Такім чынам, найчасцей кантакт душаў адбываецца па тым канале, які найбольш заземлены. Але пры "перасадках" мы рызыкуем памылкова ўспрымаць душу-пасярэдніка за тую, да якой звяртаемся.

Гэтыя асаблівасці ўспрымання яскрава праяўляюцца, напрыклад, пры рэзанансах звязаных між сабой душаў. Калі паўстае пытанне: хто "запусціў" той ці іншы вобраз, адчуванне, перажыванне па душэўных каналах.

Свет больш складаны, чым нам часам падаецца. Але гэта цудоўная магчымасць развіваць уважлівасць і тонкасць успрымання. Ну і часам проста правільна карыстацца языком, каб не перагружаць сябе супярэчлівымі плынямі інфармацыі. Размова, дарэчы, ачышчае каналы душэўных сувязей таксама. Слова мае вогненную прыроду.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lizdejka: (Default)
Ela Kulesh

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
910 1112131415
1617181920 2122
232425 26272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:05 pm
Powered by Dreamwidth Studios