lizdejka: (жар-птушка)
[personal profile] lizdejka
Калі адна душа, раздзеленая на два ўцелаўленні, мужчынскае і жаночае, злучаецца ў пару, якія працэсы адбываюцца? І як яны вычуваюцца кожным з?
Як гэта ўплывае на кармічныя плыні і блокі? Што з імі стаецца?
Як і наколькі мяняецца ўсведамленне?
Што выступае на першы план у стасунках? Агулам што гэта за стасункі? Наколькі яны якасна іншыя ад звычайных?
Як душа ўспрымае саму сябе праз іншую асобу?
Якія якасці душы праяўляюцца і "замоўчваюцца" ў мужчынскім, а якія ў жаночым?
А што агульнае? Што тоеснае? А што супрацьлеглае?
Калі ўзнікаюць непаразуменні, то якая іх прырода, як яны сябе праяўляюць і як вырашаюцца?
Якім чынам адбываюцца трансфармацыі і развіццё душы ў пары?
Ці існуе душэўная сінхранія і як яна дзеіць?
Як узьяднаная душа пачынае ўспрымаць свет і праяўляцца ў ім?
Кажуць, што душы былі фрагментаваны, бо валодалі небяспечнай сілай. Што гэта за сіла і як яна адчуваецца пры такім варыянце злучэння?
Таксама кажуць, што ў такой пары ёсць унікальная місія, якая адкрываецца толькі па ўз'яднанні. Мне цікава)).
Зразумела, што проста пры фізічнай сустрэчы не адбываецца ні яднання, ні нават часам пазнавання. Тады - якім чынам адбываецца ацаленне, уз'яднанне душы, калі фізічна, ментальна і інш. яно падзелена на дзве асобы?.. (ёсць падказка, што адным з інструментаў выступаюць рукі)

гэтыя пытанні - больш адказы на тое, чаму мне так цікавая тэма блізнятавых полыскаў. Спадзяюся, што майму блізняці таксама. ))
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lizdejka: (Default)
Ela Kulesh

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
910 1112131415
1617181920 2122
232425 26272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:02 pm
Powered by Dreamwidth Studios