lizdejka: (святло)
[personal profile] lizdejka
часам сутыкаешся з асобай (душой?) і зачароўваешся маштабам святла. Несувымернасць уражвае.
І разумееш усю сваю мізэрнасць і цёмнасць, усю аддаленасць ад такой шырыні і прамяністасці жаночай прыроды, усю нявопытнасць, усю абмежаванасць сабой, выхаваннем, абставінамі і прымаеш гэта, раптам усведамляючы сваё месца, усю сваю недарэчнасць і непатрэбнасць, проста неяк, без крыўд, па найвышэйшай справядлівасці. І яно імкліва патанае кудысь уніз, з усімі самаабаронамі, у нейкае раптоўнае пашырэнне свядомасці, падобнае да ранішняга залатога святла. Разумееш, чаму так страшна і балюча, калі з цябе смяюцца. Бо смех руйнуе да а-снавання. Ты нарэшце разумееш, ЧАМУ не заслугоўваеш ні чуласці, ні ўзаемнага кахання, ні пяшчоты, ні светлай увагі, ні падтрымкі ў гэтым вось такім жыцці. Бо ўсё - ня так. Але ўсё - як мае быць. У гэтым адмысловая боская міласэрнасць, безумоўная любоў звыш, якая для ўсіх, нават для цябе. <3 <3 <3
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lizdejka: (Default)
Ela Kulesh

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
910 1112131415
1617181920 2122
232425 26272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:07 pm
Powered by Dreamwidth Studios