lizdejka: (намастэ)
[personal profile] lizdejka
разуменне таго, што вонкавы свет - ёсць адлюстраванне нас саміх, існуе даўно. Але на днях, калі сэрца, здавалася, выбухне вадароднай бомбай, я ператварыла ідэю ў інструмент працы з сабой.
Усё даволі проста. Бярэм аркуш і выпісваем усё, што мы думаем пра свет (можна ў глабальным сэнсе, можна нейкую сферу, можна адносіны). Асобна страхі, крыўды, чаканні, перакананні, жаданні. У кожнага - нешта сваё.
А потым, выгрузіўшы з сябе па максімуму, "перакульваем" напісанае. Чытаем ці, лепш, перапісваем гэта з пазіцыі свету, т.б. атрымліваецца, што свет думае, адчувае пра нас.
Гэткая практыка пашырае і паглыбляе разуменне, усведамленне, выраўнівае і ачышчае ўспрыманне. Асабліва плённай можа быць у блізнечых душаў (полыскаў), бо яны ёсць ідэальнае і найпаўнейшае адлюстраванне адзін аднаго.

Усім добрага дня і плённай душэўнай працы!

зы: усе пачуцці нараджаюцца ў нас саміх, усё самае каштоўнае сыходзіць знутры нашых душ.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lizdejka: (Default)
Ela Kulesh

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
910 1112131415
1617181920 2122
232425 26272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:03 pm
Powered by Dreamwidth Studios