lizdejka: (намастэ)
[personal profile] lizdejka
Зрэшты, я ўвесь час пра гэта забываюся ў працэсе. Але цешыць, што часам усё-ткі прыгадваю. Ну, ці мне нагадваюць.

"Паспрабуйце на працягу тыдня: адпусціць усе кшталты віны, сорам за свае памылкі і недарэчнасці, адпусціць згрызоты сумлення, дрэнныя адчуванні, пачуццё, што калі вам сапраўды дадуць волю, то вы зробіце нешта дрэннае. Не зробіце! Вы можаце адпусціць гэту асабістую карму акурат цяпер, зараз.

Чаму гэта важна

Калі вы любіце сябе, вы вызваляеце асабістую карму, вы не мусіце адчуваць сябе вінаватымі ні ў чым. Вы адчуваеце, але не мусіце.

Ні ў чым! Ні ў чым!

І вы кажаце: "Не, - гаворыце вы, - але я насамрэч зрабіў нешта па-сапраўднаму дрэннае, і я мушу несці гэта з сабой". Не, не мусіце!

Вы кажаце: "Але я насамрэч зрабіў камусьці балюча, і я сапраўды быў страшным, жахлівым чалавекам. Таму я лепей панашу гэта з сабой нейкі час. Я лепей дадам троху болю і пакуты ў сваё жыццё, бо я быў вельмі дрэнным. І калі не буду працягваць рабіць так, тады, магчыма, я зноў буду дрэнным". Порка. Самабічаванне.

Так што не, вы не мусіце. Абсалютна!"

З майстар-класу "Крок да сябе" Алёны Старавойтавай

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lizdejka: (Default)
Ela Kulesh

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
910 1112131415
1617181920 2122
232425 26272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:04 pm
Powered by Dreamwidth Studios